۴ مکانی که مرگ اجازه ورود به آنجا را ندارد + عکس

با توجه به این نکته که چیزی طبیعی تر و غیرقابل پیشگیری تر از مرگ وجود ندارد، این حرف به نظر غیرمنطقی می رسد اما متعجب می شوید اگر بدانید مکان هایی در دنیا...