نقش زیبایی در ازدواج

 نقش زیبایی در ازدواج اگرچه ازدواج و تشکیل خانواده ریشه های متعدد دارد مانند (تدیّن، اخلاق نیک، شرافت خانوادگی، عقل ، سلامت جسم و روح، علم و سواد و…) امّا «زیبایی و زیباپسندی» هم...