میزان زکات فطره سال ۹۱

اگر قوت غالب خانواده‌ای گندم باشد، میزان زکات فطره به ازای هر نفر، دو هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. اگر قوت غالب خانواده‌ای برنج باشد، میزان زکات فطره به ازای هر نفر، هفت...