سخنان قصار و جالب از ماهاتما گاندی

یادمان باشد که ،