تصاویری از قبرستان خودرو های قدیمی در سوئد

این خودرو ها در جنگل های سوئد توسط سربازان آمریکایی بعد از جنگ دوم جهانی رها شد