شخصیت شناسی از روی حرکات بینی

شخصیت شناسی از روی حرکات بینی ●لمس بینی: هنگامی که دست فردی در زمان محاوره با بینی اش تماس پیدا کند، نشانگر آن است که فرد موضوعی را کتمان می کند. فردی که این...