زمان گل‌دهی گیاهان و تغییرات جوی

پیشتر تصور می‌شد که برخی گیاهان در مقابل تغییرات جوی هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد حتی این قبیل گیاهان سرسخت هم نسبت به گرمایش جهانی بی‌تفاوت نیستند.