شما چند درصد خوشبخت هستید ؟

اگر جمعیت کل دنیا را ۱۰۰ نفر فرض کنیم، با یک محاسبه ساده و استفاده از قوانین تناسب، به درصدهای زیر می‌رسیم: