مجموعه تصاویر خطای دید بسیار جالب

به پاهای این دو نفر توجه کنید  متوجه خطای دید می شوید !