بلند قدترین زنان تاریخ را بشناسیم + تصاویر

۱۰٫”سویتلانا سنای”، زن هندی است که ۲۱۹ سانتی متری قد دارد و با مرد ۲۰۴ سانتی متری ازداوج کرد.