کسانی که ویندوز xp دارند بخوانند

بعضی موقع ها در ویندوز xp سرویس پک ۲ پی برنامه های نصب شده به درستی عمل نمی کنند. و یا در خروجی چاپگر لیزری یک قسمت کمرنگ و یک قسمت پر رنگ است....