بوی بد دهان – Halitosis

بوی بد تنفس نباید با بوی آزار دهنده زودگذر که ناشی از خوردن غذا (مثل سیر و پیاز) یا سیگار کشیدن است، اشتباه شود. زیرا این بوها نشاندهنده مشکل سلامت نمیباشند. همچنین تنفس بد...