برنامه روزانه پسرا – طنز

  ♦ ۸ صبح: تو رخت خواب…..