بهترین سـازه هـای مـهندسی در دنـیا

معماران و مهندسان  گاه پروژه های بزرگی به وجود می اورند که ساخت آنها در نگاه نخست غیر ممکن و یا بسیار سخت به نظر می رسد، اما وقتی توان مهندسی، هنر و ایده...