با تلفن هوشمند خود رایحه و بو را ارسال کنید

دانشمندان دستگاهی ساخته اند که می تواند رایحه و بو را همانند پیامک و ایمیل، به هرجای دنیا ارسال کند.