اگر تا سال ۲۰۴۵ زنده بمانید، دیگر نخواهید مُرد!

زندگی جاودانه و ابدی مساله ای است که همه انسان ها حداقل یکبار در مورد آن تفکر و تامل کرده اند، اما کسی تا به حال آن را جدی نگرفته است، چرا که همیشه...