گاو نمی خواست بجنگـــد + تاثیر گذار

آلوارو مونرو ماتادور معروف اسپانیایى افتاد و گریه کرد …