معرفی روش های پیشگیری از بارداری

روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موقّتی و دائمی تقسیم می شوند