Category: معما و تست هوش

در این بخش معما و تست هوش قرار میگیرد.

معما ی اعداد ۰

معما ی اعداد

پرسش ۱ کدام عدد ۴ رقمی است که رقم یکان هزار آن دو برابر رقم یکانش و دو تا بیشتر از رقم صدگانش باشد؟ رقم دهگان این عدد یکی بیشتر از رقم یکان هزار...

معمای جالب ریاضی ۰

معمای جالب ریاضی

پرسش ۱   اگر از هر کدام از تصاویر A وB، ۴ شکل مشابه داشته باشید. چگونه می‌توانید آنها را کنار هم قرار دهید تا در نهایت تصویری بزرگتر ولی همشکل با تصویر درون...

معمای ریاضی ۲ ۰

معمای ریاضی ۲

پرسش ۱ این پنج قطعه را بدون این‌که همپوشانی داشته باشند در کنار هم قرار دهید تا تصویر نهایی به شکل یک مثلث متساوی الاضلاع باشد.

معمای ریاضی ۰

معمای ریاضی

 پرسش ۱ چگونه می‌توانید ۵ مستطیل رنگی کنار هر یک از مربع‌ها را به گونه‌ای که همپوشانی نداشته باشند در داخل مربع‌ها قرار دهید.