تصاویری شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

هر ساله ده ها میلیون پروانه از آمریکا و کانادا قبل از فرارسیدن سرمای زمستان به دامنه کوه های مکزیک و آمریکای جنوبی مهاجرت می کنند.

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

تصاویر شگفت انگیز از مهاجرت پروانه ها

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید