تصاویری از هنرنمایی جالب با قبض ها

ناوا لابلسکی (Nava Lubelski) با استفاده از برگه های مالیاتی و گرد کردن آنها به شکل لوله ای آثار عجیب و جالب را طراحی کرده است.

به گفته او ، در طرح هایش سعی کرده سطح مقطع درختانی را نمایش دهد که بخاطر تبدیل شدن بهکاغذ هایی که برای مصارفی مانند قبض های مختلف ، قطع شده و به هدر میروند. او معتقد است که تکنولوژی جدید مانند پست الکترونیک و … میتواند جایگزینارسال قبض های سنتی گردد.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخی بگذارید